Klauzula informacyjna

DLA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW

Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle

 

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. – dalej RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

 1. Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

w Kadzidle, z siedzibą przy ul. Kościuszki 15, 07-420 Kadzidło jest administratorem Pani/Pana danych osobowych, co oznacza, że odpowiada za bezpieczne oraz zgodne z umową i obowiązującymi przepisami ich wykorzystanie.

 1. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych– odoiin@iwa.ostroleka.pl 
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) zawarcia i realizacji łączącej nas umowy, (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

2) wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego (Art. 6 ust. lit. c RODO), takiego jak np.:

 1. a) wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  b) wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,
  c) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów o archiwizacji,
  d) wykonywania zadań w interesie publicznym, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa

3) wykonania zadań realizowanych w ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

 1. a) ustalenie, dochodzenie, egzekwowanie, obronę lub ochronę roszczeń lub praw związanych z wykonywaniem umowy,
  b) realizację działań reklamacyjnych i podatkowo – rachunkowych,
  c) powiadomienia Pana/Pani o sytuacji szczególnej bądź nietypowej (np. kontakt w sprawie awarii, powiadomienia o ewentualnym skażeniu wód, czy weryfikacji nietypowo dużego zużycia wody, co stanowi również Pani/Pana interes – Art. 6 ust. 1 lit. f ale też Art. 6 ust. 1 lit. e RODO – wykonanie zadań realizowanych w interesie publicznym).
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:

1) podmioty, którym na podstawie umowy powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych (np. dostawcom oprogramowania, serwisantom komputerowym),
2) operatorzy pocztowi i firmy kurierskie,
3) banki,
4) urzędy skarbowe,
5) organy samorządu terytorialnego,
6) organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami oraz właściwe organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
7) w uzasadnionym przypadku – firmy windykacyjne, właściciel i współwłaściciele nieruchomości.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okreswykonywania umowy,a także przez okres konieczny w celu dochodzenia zapłaty należności, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, czy też z uwagi na obowiązek przechowania danych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego.
 2. Posiada Pani/Pan prawodo żądania od administratora dostępu do danych osobowychich sprostowania, usunięcia (danych przetwarzanych bezpodstawnie) lub ograniczenia przetwarzania(wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego pisemnego wniosku).
 3. Ma Pani/Panprawo wniesienia skargi do organu nadzorczego– tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzamy dane osobowe niezgodnie z prawem.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wymienionych celów zbierania danych.
 5. W przypadku osób, od których odbieramy odpady komunalne, pragniemy poinformować, że dane (imię i nazwisko oraz adres) uzyskaliśmy na podstawie stosownej umowy z Wójtem Urzędu Gminy w Kadzidło który jest z naszym współadministratorem, w celu wykonania powyższego zadania publicznego.