Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenią o ochronie danlych osoboych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L l19: 04.05.20l6 informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle reprezentowany przez Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle. Kościuszki 15, 07-420 Kadzidło.
 2. W sprawie pytań w związku z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: odoiin@iwa.ostroleka.pl lub tel. 602 468 665
 3. Pani/Pana dane osobowe przętwarzane będą w celu:
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku pralvnego ciążącego na administratorze;
  • Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
 4. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą na okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 3 celów w zaklesie wymaganym przez przepisy prawa;
 6. Posiada Pan/Pani prawo do: żądanie od administratora dostępu do swoich danych osoborłrych, sprostowania danych;
 7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem ustawowym, wynika zrealizacji obowiązków wynikających z przepisów praw.

Adam Białobrzeski
Prezes Zarządu