Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna

a
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotyczących Systemu kontroli monitoringu wizyjnego na obiekcie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kadzidle, ul. Targowa 4,07-420 Kadzidło.

 

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kadzidle u. Targowa 4, tel. 297618938,
  e-mail: zgkim@kadzidlo.pl
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt za pomocą adresu e-mail: odoiin@iwa.ostroleka.pl
 3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f, RODO oraz art. 149 Kodeksu Pracy, gdzie prawnie uzasadnionym interesem administratora jest bezpieczeństwo osób ochrona mienia oraz rejestracja materiału dowodowego ewentualnych naruszeń.
 4. Cel przetwarzania: ochrona osób, mienia oraz informacje na temat przemieszczania się osób w strefach o ograniczonym dostępie. Dane dotyczące systemu kontroli monitoringu wizyjnego, nie udostępnia się żadnym podmiotom zewnętrznym oraz osobom fizycznym.
 5. Okres przechowywania danych dotyczących dotyczący systemu kontroli wejść i wyjść wynosi około 30 dni od dnia ich zarejestrowania. Po upływie w/w okresu dane ulegną zniszczeniu poprzez nadpisanie. Okres przechowywania może ulec przedłużeniu, jeżeli pojawi się potrzeba przetwarzania danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub inna potrzeba przetwarzania danych, mająca podstawę prawną.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia bądź sprzeciwu co do ich przetwarzania. Pani/Pana prawa mogą zostać ograniczone zgodnie z przepisami RODO. Pani/Pana prawa na wniosek zrealizuje administrator.
 7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie
  przy ul. Stawki 2.